Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
Az MDF Elnökök Gyűlésén elhangzott beszéd


Tisztelt Elnökök Gyűlése! Kedves Barátaim!Köszönöm a szólás lehetőségét.

Én a három, öt, tíz, tizenöt esztendős múltról nem beszélek, azt az idő odaírta a jelenlévők arcára.

A Magyar demokrata Fórum tagsága csak a legutóbbi országgyűlési választások óta is sok mindent megélt, nem is szólva egész története, a lakiteleki indulástól máig tartó megpróbáltatásairól, hol sikerélményekkel, hol pedig kudarcokkal, vereségekkel terhes életszakaszairól.

Mai helyzetünkről először is azt mondhatom, hogy akár múltunkhoz, akár más pártokhoz mérve: zavarbaejtő és ellentmondásos.

A legfontosabb tényekről röviden:

- Az MDF tagsága, jelenléte a megyékben, a fővárosban, a különböző településeken még ma is jónak mondható, annak ellenére, hogy a párt kondíciói meg sem közelítik azt a szintet, ami napjaink úgymond korszerű és hatékony politizálásához anyagi értelemben szükséges volna.

- Az MDF tagságának és különböző színtű vezetőinek, parlamenti és önkormányzati képviselőinek emberi és politikusi adottságai semmivel sem rosszabbak, mint bármely más parlamenti pártéi.

- Az MDF szellemi háttere, beágyazottsága a magyar szellemi életbe, segítőkész szimpatizánsainak "minősége" legalább olyan értékű, mint az úgynevezett nagy pártoké, akár a jobb, akár a baloldalon.

Ugyanakkor e tényekhez tartozik, hogy:

- vizsgálatok, felmérések adatai szerint 2 % körül van választói támogatottságunk, ami azt jelenti, hogy immár évek óta jottányit sem léptünk előre, nemhogy kimutathatóan meghaladtuk volna a 5 %-os parlamenti küszöböt,

- ezen túlmenően zavar van az MDF tagságában is. MDF tagok, szervezetek érzik magukat elhagyatva a vezetőségtől, és értik egyre kevésbé politikai lépéseinket, legalábbis zavarbaejtőnek látják politizálásunk irányát,

- és az említett szellemi, mozgalmi, szimpatizánsi körből - különösen az elmúlt néhány hónapban - kérdések jutnak el hozzám özönével, hogy voltaképpen mit is akarunk, mi felé megyünk, kikkel és miként szövetkezünk, kikkel és miként taktikázunk.

Barátaim! Ez a helyzet akkor sem maradhat így, ha bölcsen megmagyarázzuk, miért ez a zavarodottság és miért ez a 2 %-os megfeneklés. Azt ugyanis alighanem valamennyien nagyon is érzékeljük, hogy mi magunk részei vagyunk - mégpedig kicsiny részei - egy talán még nálunk is zavarodottabb világnak illetve világpolitikának, melyre nemcsak a politikai, de még súlyosabban az erkölcsi zavar, az értékvesztés, a cinikus ösztön kiteljesedése a jellemző.

Nemkülönben a mi hazai kis magyar glóbuszunkon!

Ne tévesszük szemünk elől azonban azt sem, hogy akár a világban, akár itthon, egyre többen vannak azok, akiknek a cinikus, rontó politikából elegük van. Elegük van a szinte csontig lezüllesztett média ízléstelenségeiből, a szervezett ízlés- és erkölcsrombolás tömegkommunikációs politikájából. Elegük van a kíméletlen üzletiesedésből, a hazugságokból, az értékek lejáratásából, a dilettánsok és féltehetségek tobzódásaiból. Ám hozzá kell tennem: elegük van azokból a politikusokból, pártemberekből is, akik jól láthatóan el vannak telve magukkal és a saját karrier szempontjaikon kívül rég nincsenek már közösségi céljaik és erkölcsi elkötelezettségük népükkel, választóikkal, hazájukkal szemben.

Íme, kedves Barátaim, itt a válaszom a helybenjárásra, arra a bizonyos 1-2 százalékra: az MDF-nek azokhoz kell fordulnia, azokat kell megszólítania hiteles szóval és tettel, akiknek mindebből elegük van, és ők már ma sem a magyar választópolgárok 2, de nem is a 12 %-át jelentik, hanem annál sokkal többet. A Magyar Demokrata Fórum eredeti szándékaihoz és értékeihez kell visszatérnünk - egészen a kezdetekig! -, ami ma is azt jelenti: ott kötünk alkut, ahol haza és nemzet, emberség és magyarság ügyét ezzel előmozdíthatjuk, és nem alkuszunk abban, ami a magyar jövőt veszélybe sodorhatja. Ha az MDF ezt a társadalom előtt nyilvánvalóvá teszi, akkor a magyar társadalom jelentős részét maga mellett tudhatja majd.

Most pedig, kedves Barátaim, nézzük az aktualitásokat!

A legsúlyosabb ügy, melyben a magyar politikának és ezen belül az MDF-nek is állást kellett foglalnia és döntéseket kellett hoznia, támogatnia vagy elleneznie, az kétségkívül az iraki háború volt. Nyilvánvaló, hogy vitát gerjesztett ez az ügy az MDF-en belül is, mint ahogy volt vita már afganisztáni szerepvállalásunk dolgában is. Hogyan viselkedjünk, mit vállaljunk olyan ügyekben, melyekben igen csekély, vagy éppen semmi a beleszólásunk? Szerencsére az az álláspont kerekedett felül, hogy nekünk mindenekelőtt önmagunkat, önmagunk értékrendjét kell vállalnunk. Azaz : ne lihegjünk a "nagytestvér" érdekei szerint, de ne is kenjük szét ábrázatunkat nagy óvatoskodva, hanem nyilvánítsuk ki határozottan, hogy magyar katonák részvételét, vagy akár magyar politikai lelkesedést ez a háború sem egyetemes emberi, sem magyar nemzeti szempontból nem indokol. És ezt - kedves Barátaim - észrevették az emberek, és végre kaptunk jó szót, elismerést sokaktól. Ezért is váltott ki rendkívüli figyelmet a tiszakécskei MDF helyi szervezetének tiltakozó aláírásokat gyűjtő kezdeményezése, és mindenképpen kár volt őket elbizonytalanítani, hiszen ezzel az akcióval széles körben tudatosíthattuk volna ma is következetesen vállalt álláspontunkat: nemzetközi felhatalmazás nélkül, szövetségesi kötelezettség hiányában az MDF nem járul hozzá, hogy magyar katonák teljesítsenek szolgálatot Irakban.

Nem kell szégyellnünk azt sem, hogy hazánk Európai Uniós csatlakozása ügyében sem voltunk tétovák. Következetesen az "Igent" mondtuk, mert tudtuk, hogy nincs más út, ez még mindig jobb az országnak, mint kívül maradni. Ám különféle rendezvényeinken, széles rokonszenvező körben - éppen szellemi hátterünk, támogatóink segítségével - tudtuk érzékeltetni azt is, hogy megértjük az ellenérveket és nem tekintjük a haza ellenségeinek azt., aki "nemet" mond, mert vannak bizonyos alapjai az aggodalomnak, a félelemnek. És tudjuk azt is, hogy maga az Európai Unió is kiforratlan, alakulóban lévő szervezet még, de azt is tudjuk, hogy csak egy erős, összetartó Európa, a nemzetek Európája tud a jövőben ellenállni a nagy világerők sodrásainak, s csak így lehet megőrizni azt a kultúrát, ami a keresztény Európát teszi, nemzeti saját kultúrájának, sajátságainak alapján.

Tisztelt Elnökök Gyűlése, kedves Barátaim! Most pedig belpolitikai életünk néhány területét, kérdését idézem föl röviden.

Tagságunk egy része értetlenséggel fogadta és nemtetszését különféle módon ki is nyilvánította amiatt a döntésünk miatt, miszerint négy tagot küldtünk az MTV kuratóriumába. Szeretném, ha megértenék: mi nem a Fidesz ellenében, hanem a Magyar Televízió kétségbeejtő helyzetére tekintettel küldtük a négy tagot. Mi nem alkut kötöttünk valakikkel, hanem felelősségünket éreztük, hogy ne csupán a kormányzópártok képviselői legyenek jelen a tévével kapcsolatos döntéseknél, hanem azok is, akik a mi oldalunkon, pártérdekek felett szeretnének közreműködni abban, hogy legyen végre ennek az országnak egy tisztességesebb, kiegyensúlyozottabb és nem egyoldalúan liberális csoportoktól irányított közszolgálati televíziója. Más kérdés, hogy ezt a lépésünket a sajtó igyekezett úgy beállítani, hogy az lehetőleg a FIDESZ-szel való- vezetői szinten amúgy is erősen hűvös, olykor már meddő - kapcsolatainkat rontsa.

Belpolitikai életünk egy friss történése jó példázat arra, hogy miképpen kell hatékonyan érvényesíteni az MDF-ben rejlő erőt. Osztatlan elismerést váltott ki minden józanul gondolkodó magyar emberben az MDF és az IDF mozgalmi eszközökkel támogatott kiállása, melyet a kendermagosokkal szemben tanúsított Budapesten és Debrecenben. Ez is olyan ügy, amely nem tűri a maszatolást, a fontolgató óvatoskodást. Világossá tettük, hogy a szabadság nem lehet ebben az országban a jövő rombolásának, ember és magyarság pusztításának a szabadsága. Az Ifjúsági Demokrata Fórum és az MDF tüntetése, és mindaz ami előtte, után történt, adjon erőt a továbbiakhoz, erősítse a kezdeményezőket, figyelmeztesse a kishitűeket: a tett halála az okoskodás.

Hasonló okokból utasítottuk el a készülő oktatási törvények kártékony szellemét, neoliberális irányultságát. Ebben az esetben is nyilvánvalóvá kellett tennünk, hogy a jövőnket illetően, nemzeti sorskérdésekben nincs kompromisszum.

Tisztelt Elnökök Gyűlése!

Mindezeket részben azért tartottam szükségesnek elmondani, mert miközben nagyon is jól érzékelem, hallom tagságunk, helyi és megyei vezetők, választmányi tagok, valamint az MDF környezetének, barátaink és szimpatizánsaink jogos elégedetlenségének és kételyeinek hangjait, aközben látnunk kell a lehetőségeinket is. Az MDF jövőjéről csak akkor lehet reálisan gondolkodni, ha úgy beágyazódunk a magyar társadalomba, a Kárpát-medencei történelmi haza jelenvalóságába, hogy érzékeljük a ki nem mondott - hol is mondhatnák ki? - vágyakat és félelmeket, gondokat és érzéseket is, és legyünk képesek arra, hogy a vágyakat és a félelmeket, a kívánságokat és az aggályokat megjelenítsük a hazai és az uniós parlamentben, a helyi és az országos politika cselekvő programjaiban. A programok mögé pedig szükség szerinti formában és mértékben mozgósító társadalmi, politikai erőt, akciót, mozgalmat szervezzünk.

A pártkereteken túli kapcsolatok, mozgalmi lehetőségek és eszközök, a szellemi és erkölcsi támogatók megtartása és bővítése csak akkor lehetséges, ha egyenes beszéddel, kezdeményező, következetes és hatékony képviselettel tudunk a közjó érdekében mozgósítani, ha újra intenzív nemzetközi kapcsolatrendszert építünk ki, és a határon túli nemzetrészek érdekeinek, autonómia-törekvéseik képviselete mellett és mindezekkel együtt leszünk képesek a következetes kapcsolatépítésre, az érdekek érvényesítésére..

Barátaim! Tisztelt Elnökök Gyűlése! Azon hazai társadalmi rétegekkel kell megújítanunk vagy bővítenünk mozgalmi kapcsolatainkat, amelyek egészséges törekvéseivel az MDF a lakiteleki kezdet óta azonosult. Látok és tudok lehetőséget például az elveit és programját következetesen megtartó Munkástanácsokkal való együttműködésre, mint ahogy sokrétű kapcsolat bővíthető a gazdálkodók, a kis- és középvállalkozók, a nyugdíjasok szervezetével, érdekeik képviseletével. Sok munkánk van az akadálymentesítés területén, a fogyatékkal élők életkörülményeinek javításában. Bővíthető a kapcsolat a művészvilág, az irodalmi élet, a tudományos közélet kiválóságaival is, mindazokkal, akik a gátlástalan ízlésrombolás elleni küzdelemben politikai támaszt, szószólót és szövetségest keresnek az MDF-ben.

Szövetségesünk lehet mindenki, aki fölismerte a megtámadott élet fenyegető valóságát, aki segíteni akarja a megfogant élet világrajövetelét, aki elutasítja az eutanáziát, aki tiltakozik a vadkenderes bódulat terjesztői ellen. Másféle bódulat is terjed, a fiskális mákony, és a költségvetési tételsorok mögött eltűnik az ember, a közösség, veszélyben a falu népességmegtartó képessége, egymás ellen fordul önkormányzat és iskola, pedig össze kell fogniuk, ebben kell segítenünk, ellent kell állnunk, ha szükséges, akkor polgári engedetlenségi mozgalmat kell indítanunk minden olyan törekvéssel szemben, amely 3000 km vasútvonalat akar megszüntetni, 600 postahivatalt akar bezáratni, kórházakat akar privatizálni, ellent kell állnunk a kistelepüléseket és az életképes tanyavilágot sorvasztó közömbösséggel szemben, ellent kell állnunk az óvodákat, iskolákat bezáró folyamatoknak, le kell lepleznünk a látszatintézkedéseket, az ellentmondásokat, az előre megfontolt, nyereségvágyból elkövetett falurombolásokat, és minden lehetséges eszközzel meg kell menteni a nyereségvágyból bezárásra ítélt óvodákat, iskolákat. A legkisebb falu kicsiny óvodája érdekében is nagy erőt kell mozgósítani az MDF-nek, mert - Klebelsberg gondolatát erősítve - az egyetemes magyar kultúra és jövő érdekében egyetlen stratégiai fontosságú helyet sem adhatunk fel! Közösséget kell vállalnunk az ott élőkkel, az óvoda és iskolamegtartó erőfeszítésekkel. Jogvédelmet, politikai támogatást, s ha szükséges, akkor szervező erőt, technikát kell az MDF-nek biztosítania, hogy az életképes közösségeknek esélyük legyen a taktikai és a stratégiai győzelemre, a kívánatos jövő feltételeinek megteremtésére.

Mindezekre az MDF erőterében, környeztében számos lehetőség van. A lakiteleki Népfőiskola képzési és kutató programokkal, konferenciákkal, ösztöndíjakkal, sajátos mozgalmi lehetőségeivel szolgálja az MDF 1987 óta következetesen vállalt programját. Új lehetőségeket teremt a Lokálpatrióta Egyesület, az akciósorozatot indító Magyar Nemzetpolitikai Társaság és a Kereszténydemokrata Fórum, a szerveződő, hamarosan a nyilvánosság elé lépő Zöld Fórum, valamint a sikeres Európai Demokrata Fórum sorozata, és az MDF alapszabályában politikai jogosítványokkal rendelkező, az MDF szakmai, politikai megújulását segítő szakkollégiumok. A jövő héten például, május 17-én, szombat délelőtt az MDF országos központjában Dobos Krisztina vezetésével alakul újjá az MDF Pedagógus Kollégiuma. Hét tagozat szerveződik: óvodai, közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, gyógypedagógia, kisiskolai és tudománypolitikai tagozat. Az előkészületek során azt tapasztaltam, hogy ez az összejövetel létszámával is csöndes demonstráció lesz az MDF mellett és a neoliberális iskolapolitika ellen. Szívesen látunk érdeklődő, az MDF törekvéseivel rokonszenvező pedagógus-vendégeket, érdeklődőket is.

Végezetül, tisztelt Elnökök Gyűlése, kedves Barátaim, a magam részéről rögzítem, hogy pártként az MDF-nek egyetlen parlamenti szövetségese van, ez pedig a most újjáalakuló FIDESZ. Korábban is elmondtam, most is megerősítem: engem senki nem fog szembefordítani sem a FIDESZ-szel, sem pedig Orbán Viktorral. A rossz politikával igen, a rossz politikai döntésekkel, a hiteltelen politikusokkal igen, érkezzen akár a FIDESZ térfeléről, de csak a következetes és nyíltam vállalt ellenzéki magatartás és a FIDESZ-szel történő távlatos együttműködés, egyetértés teremtheti meg a hatékony ellenzéki koalícíót, a kétfordulós parlamenti választáson történő önálló indulást és a második forduló sikeres összefogását, a kormányzati együttműködés feltételeit.

E helyről is eredményes, összhangzó kongresszust kívánok a FIDESZ tagságának. Abban bízom, hogy eljön a felismerés, az egyeztetés, a tárgyalás ideje is. El fogják fogadni, hogy az MDF-nek önálló és saját, jól látható arculattal rendelkező politikai erőnek kell lennie, mert hivatásosa van a magyar jövő érdekében. Ezért sem toporoghatunk tovább az évek óta tartó 1-2 százalékos bizonytalanságban.

Barátaim! Több mint négy esztendeje, az MDF XIV. Országos Gyűlésén, amikor a 3-4 százalékos támogatottság miatt keseregtünk, és kerestük a megújulás lehetőségeit, amikor az MDF elnökének a küldöttek többsége Dávid Ibolyát választotta, szóval több, mint négy esztendeje az akkori mondandóm végén Széchenyit idéztem:

"... rajtunk senki nem fog segíteni, de nem is segíthet, mint mi magunk."

Ez a figyelmeztetés, Barátaim az MDF-ben, ma is érvényes.

Köszönöm a kitüntető figyelmet.

 

Lezsák Sándor

 

Képtár


Magyar Szemmel Emlékülés Lakiteleken
2019. március 30-31.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Új arcok, régi harcok II.
Budapest, Polgárok Háza
2019. április 10. 18:00
XIX. Lakiteleki Filmszemle
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje: 2019. október 4.
Mindszenty szoboravatás és szentelő, valamint Mindszenty Emlékérem átadó

Petőfiszállás-Pálosszentkút kegytemploma 
2019. március 23. 10:30

További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Linkek

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

Linkek

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Fidelitas

 

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép