Hírek
Személyes
Írások, interjúk
Országgyűlés
Választókerület
Képtár
Érdekesség
Elérhetőség
Írások, interjúk
Az MDF XXVII. Országos Gyűlésén elhangzott beszéd


Boldog születésnapot, kedves MDF!


Tisztelt Elnök Asszony, kedves Sütő András, kedves Csoóri Sándor, kedves Barátaim!

Tizenöt esztendővel ezelőtt történt, hogy Lakiteleken, közel kétszáz társunkkal megalapítottuk a Magyar Demokrata Fórumot. A magyarság esélyeit latolgattuk akkor, készülve arra, hogy amit 1956 forradalma célul tűzött a magyarság elé, azt évtizedekkel később, más történelmi körülmények között és ezúttal véráldozat nélkül megvalósítsuk. A legfontosabb célok szinte önmaguktól adódtak: nemzeti függetlenség, demokrácia, sajtószabadság és a határainkon kívül rekedt magyarság megmaradásáért, jövőjéért vállalt felelősség. Kezdeti lépésként a magyar társadalom pártállamtól független önszerveződését, önálló közösségeinek kialakulását tartottuk a legfontosabbnak. A Magyar Demokrata Fórum, mint független mozgalom, ennek a folyamatnak - lényegében már akkor a rendszer megváltoztatásának - állt az élére és lett tömegeket megmozdító kezdeményezője. Az MDF Jurta-színházbeli nagygyűlései, tanácskozásai - 1988. januárjától - a rendszerváltásra való szellemi és lelki felkészülést szolgálták három nagy témakörben; a parlamentáris demokrácia intézményrendszere, a nyilvánosság szerkezete és nem utolsó sorban a határainkon kívül, az utódállamokban élő magyarság támogatása ügyében, alapos helyzetelemzéssel és a tennivalók meghatározásával. Ezek a rendezvényeink egyúttal a társadalom lelki felkészítését is segítették, amennyiben oldották a diktatúra alatt szükségképpen kialakult félelmeket, a cselekvésképtelenség érzetét. Újabb fordulat volt az MDF történetében a második lakiteleki találkozó 1988. szeptember 3-án. AZ MDF ekkor vált nyíltan politikai szervezetté, ekkor fogadta el Alapítólevelét, ekkor vált immár a fennálló politikai hatalom számára sem megkerülhető hazai politikai tényezővé. Az MDF szervezett, tagsággal és alapszabályzattal, választott vezetőséggel rendelkező szellemi-politikai mozgalommá lett, melynek alapelveit és legfontosabb politikai céljait az Alapítólevél rögzítette.

Az MDF mindenekelőtt magyar, nemzeti elkötelezettségű mozgalomként volt demokrata. Eszmei alapjait, politikai magatartását nem XX. századi politikai ideológiákból, hanem a magyar szellem és történelem legjobb hagyományaiból merítette, a "Ne bántsd a magyart", a "Haza és haladás" örökérvényű magyar jelszavaiból, 1848 és 1956 forradalmainak céljaiból, a két világháború közötti népi mozgalom szellemi értékeiből, a "harmadik út" hagyományos, de újra meg újra időszerű igényéből. Az MDF ezért nem címkézte magát sem bal-, sem jobboldalinak, sem liberálisnak, sem konzervatívnak. Így volt képes arra, hogy gyorsan terebélyesedő mozgalomként kifejezze a nemzet érzéseit és törekvéseit, a maga laza mozgalmi kereteivel és sokszínűségével pedig elősegítse a többpártrendszer kialakulását.

A Magyar Demokrata Fórum az első szabad választásokon a magyar országgyűlés legnagyobb pártja lett és kormányt kellett alakítania. Ez a győzelem az 1987 és 90 közötti bő két esztendő következetes munkájának eredménye volt. A siker okait vizsgálva érdemes szólni arról, hogy az MDF jó történelmi ritmusérzéke, jól időzített politikai lépései, a társadalom számára rokonszenves, meggyőző stílusa, vezetőinek személyes hiteles és bizalmat keltő higgadtsága, valamint a korszak és a nemzet követelményeihez jól igazodó program, és a szívós szervezőmunka, az MDF tagságának bátorsága, áldozatkészsége, a lendületes csapatmunka együtt jelentették a siker zálogát. E győzelemmel azonban merőben új helyzetbe kerültünk, merőben új kötelezettségekkel és nehézségekkel kellett szembenéznünk.

Számos külső kényszerítő körülmény, a rendszerváltozás iszonyatos terhe és megpróbáltatásai, belső meghasonlások, szerencsétlen pártpolitikai vagy kormányzati döntések következtében az MDF a kormányzati ciklus folyamán ill. annak végére felélte korábban felhalmozott bizalmi tartalékait, társadalmi kapcsolatainak jelentős részét elveszítette, népszerűsége rohamosan csökkent. Ennek nemcsak a lett a következménye, hogy a következő választásokon vereséget szenvedtünk és jött az MSZP-SZDSZ-kormányzás, de az is, hogy eredményeinket tekintve egyre kisebb párt lettünk, politikai befolyásunk az eseményekre alig maradt és belső ellentétek még a maradék pártot is kis híján szétszaggatták.

Mindezek ellenében mégis, megvagyunk, parlamenti párt vagyunk és egyéni képviselőink a legutóbbi választásokon szép, megbecsülendő eredményeket értek el!

Ennek is oka van. Elsősorban oka az, hogy a magyar társadalom számottevő része nem felejtette el az egykori MDF-et és annak értékeit, illetve az, hogy a sok csalódástól megfáradt, a gyakran ízléstelenségig menő pártcsatározások, a korrupciós botrányok, a legutóbbi ügynökbotrány és sok minden más következtében megcsömörlött emberekben felébredt az igény újra valami olyasmire, amit az MDF képviselt és még képvisel ma is.

Az MDF az egyetlen rendszerváltó párt, amelyik elveit nem változtatta meg, a 15 esztendős lakiteleki nyilatkozatunk, az 1988. szeptemberében elfogadott Alapító Levelünk minden mondata, gondolata ma is érvényes, ma is korszerű, magyar és európai.

A tavaszi választási jó eredménynek, az MDF megmaradásának, a megújhodás reményének oka az is, hogy van hűséges tagságunk, mely minden kudarc és megpróbáltatás után is igazi MDF-es maradt, és vannak szép számmal valóban működő szervezeteink.

Végül az okok között meg kell említeni azt a legkevésbé sem elhanyagolhat tényt, hogy a mi képviselőink csakugyan jelen voltak a maguk választókerületeiben, kapcsolatokat tartottak és amennyire lehetett képviselték is választóik érdekeit, a települések érdekeit.

Milyen helyzetben van tehát ma a Magyar Demokrata Fórum? Valószínűleg olyan határhelyzetben, ahonnan egy rossz, felelőtlen lépéssel könnyen jelentéktelenné válhatunk a politikában vagy feloldódhatunk a FIDESZ-MPP "integráló" törekvéseiben.

De nem a FIDESZ-től kell félni! A magunk útját kell járni. Céltalan hajósnak semmiféle széljárás nem kedvez. Másfél évtizedes nemzetpolitikai törekvéseinket kell érvényesíteni. Adott a lehetőségünk most arra is, hogy az általános zavar és elbizonytalanodás közepette szervezetileg is újra megerősödjünk. Csakis ezzel a lehetőséggel érdemes és szabad számolnunk, akár csupán erkölcsi megfontolásból is, a közösségünk, a teljes magyarság iránti politikai felelősség jegyében, melyet tisztességes politikai erő nem háríthat el magától. Ennek a célnak és felelősségnek megfelelően az MDF politikáját néhány döntő kérdésben az alábbiak szerint kell alakítani, illetve továbbfejleszteni:- Az eddigieknél határozottabban kell képviselni a nemzeti érdekek érvényesülését a földkérdésben és minden más nemzetpolitikai szempontból fontos területen, hogy mindenki előtt világos legyen: nem engedjük nemzeti jellegünk, hagyományaink, értékeink feladását semmiféle nemzetközi integráció címén. Magyarország európai ország, a Magyar Demokrata Fórum európai párt, ám ez nem ok arra, hogy lemondjunk saját nemzeti létünkről és érdekeinkről, hiszen a Nemzetek Európájában egyetlen nemzet sem teszi ezt, nem is várják ezt tőlük. Különösen fontos ezt nyilvánvalóvá tenni akkor, amikor magukat liberálisnak vagy szocialistának nevező pártok egy modernizált polgári kozmopolitizmus vagy internacionalizmus jegyében, önálló nemzetek nélküli, multikulturális halmaznak látnák legszívesebben a jövő Európáját vagy az Európa Uniót, holott valójában Európa a "Nemzetek Európája", egyetértek, Európába mindahányan, de nem mindenáron!

- Az MDF-nek sokkal határozottabban, láthatóbban kell törekednie arra, hogy ismét közelebb kerüljön a magyar társadalom meghatározó rétegeihez. Az MDF-nek az építő, a munkát vállaló, az alkotó emberek pártjává kell válnia. A munkát, az egyént a családokat és az egész magyar közösséget gazdagító munkát kell értékrendje központjába állítania és ehhez kell szabni politikai törekvéseit és cselekedeteit. Országos, megyei és helyi fórumok szervezésével ismét fel kell tárni a lakosság igényeit, hiányérzeteit és megoldási javaslatait. Ezzel együtt hatalmas lehetőségünk van az MDF szervezeti megújítására is.

- Tekintettel arra, hogy korunkban a társadalmak életét nem elsősorban a társadalmi, közösségi (szociális) gondolat elkötelezettjei, hanem a multinacionális tőke érdekei irányítják és mind a bal, mind a jobboldalon ezek akarják alakítani a politikát, az MDF-nek feladata minden tekintetben erősíteni szociális politikáját. Kötelességünk a társadalmi igazságosság és méltányosság eszméjét azok helyett is képviselni, akik úgymond baloldaliságuk szerint elsősorban éppen erre lennének hivatottak, de sajnos - nem teszik.

- A közösségben, társadalomban való létezés elemi feltétele - az alapvető erkölcsi normák betartása mellett - a mindenki számára elégséges jogbiztonság és a többség számára valóban igazságosnak elfogadható igazságszolgáltatás. Rendszerünk ma aggályosabban védi a bűnöző emberi-személyiségi jogait, mint az áldozatét. Néhány tízezer bűnöző nem terrorizálhat tízmillió tisztességes embert! Az individualista liberálisok az egyén érdekeit, jogait, sőt mániáit is, a közösség érdekei és értékei fölé helyezik. Az MDF-nek azon kell lennie, hogy minden lehetséges politikai eszközzel lépjen fel ez ellen a szemlélet és gyakorlat ellen, dolgozza ki a megfelelő közbiztonság és igazságszolgáltatás programját. Álljon cselekvően és következetesen a tisztességes életre törekvő sokak oldalára!

- Mi sohasem mondunk le, továbbra sem mondhatunk le arról, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság egészében gondolkodjunk és ezt a gondolkodást, politikánkban érvényesítsük. Most az a legfontosabb, hogy itthon, az anyaországon belül legalább ne hagyjuk pártideológiák és szűk pártérdekek szerint tovább gyengíteni a magyarság pozíciót a térségben, ne hagyjuk bal- vagy jobboldali demagógiáknak, hazai taktikázásoknak kiszolgáltatni még jobban az amúgy is kiszolgáltatott utódállamokban élő magyarságot!

- Viharos őszben áll most a magyar közélet. Olykor nehéz kihallani az eszelős hangzavarból a tiszta emberi szót. A Magyar Demokrata Fórum nem fog kiabálni. Az MDF nem az ideges bőgőmasinák pártja, bár ellenfelei sokszor tettek kísérletet arra, hogy ilyenképpen mutassák meg sajtójukban.Mi hiszünk magunkban. Tudjuk magunkban a nyugodt erőt. A természet rendjének és a Teremtő akaratának megfelelően az őszre tél, arra tavasz következik. Az MDF tavaszi országos gyűléséig pedig - akár némelykori kicsiny hitünk felnövesztéséhez is - vigyük magunkkal Pázmány Péter több száz éves mondatát: "Gyenge fák nőnek a kövér völgyekben: azok vernek mélyebb gyökeret, melyeket a szél erősen ingat, mert a mozgatással vastagodik és mélyebb gyökereket bocsáthat."

Boldog születésnapot, kedves MDF!

Az alapítók nevében köszöntöm a tagságot, és külön azokat is, családjukkal együtt, akik vállalták az alapítás küzdelmeit, áldozatát. Minden építkező, az életet, a jövendő jobbítani akaró szerveződésnek alapja, és ez volt az eredeti, lakiteleki célunk is, hogy a jók erősödjenek. Ez ma sincs másképpen. Nézzünk szét az országban: a jók nem elég erősek, az erősek pedig nem elég jók.

Munkára fel, kedves MDF!

Isten éltessen bennünket!

 

 

Lezsák Sándor

 

Képtár


Márton-napi libavacsora a Népfőiskolán
2018. november 10.
További képekTovábbi képek

Eseménynaptár
Áttekintő táblázatÁttekintő táblázat

Kereső
OK

Meghívók
Kölcsey Kör: Népfőiskola, 2019
Budapest, Polgárok Háza
2018. november 21. 18.00
Művészet és társadalom - Klebelsberg Hét
Budapest
2018. november 17-18.
XVIII. Lakiteleki Filmszemle
Lakitelek Népfőiskola
2018. november 14-16.
További meghívókTovábbi meghívók

Lakitelek


TovábbTovább

Linkek

Magyar Országgyűlés

Nemzeti Fórum

Lakiteleki Népfőiskola

MindszentyLogo.jpg

Linkek

kis-kunsag.jpg

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Kereszténydemokrata Néppárt

Kisgazda Polgári Szövetség

Fidelitas

Lungo Drom

MAGOSZ

http://www.orologirepliche.it

 


HírekSzemélyesÍrások, interjúkOrszággyűlésVálasztókerületKéptárÉrdekességElérhetőség
© Lezsák Sándor - Webmester - Régi honlap - Oldaltérkép